چگونگی استفاده از پیک Internal Control در تفسیر نتایج Real Time

اینترنال کنترل (IC):

هدف استفاده از IC پیگیری صحت و کیفیت پروسه نمونه‌گیری، استخراج و تکثیر می‌باشد.  معمولا ژن‌های house keeping که در همه‌ی سلول‌ها بیان می‌شوند به عنوان کنترل داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند نظیر ژن بتاگلوبین، GAPDH و …

اینترنال کنترل به دو صورت اندوژن و اگزوژن وجود دارد.

از طریق بررسی اینترنال کنترل اندوژن علاوه بر مرحله استخراج و تکثیر، کیفیت نمونه‌گیری هم کنترل می‌شود اما اینترنال کنترل اگزوژن فقط مرحله‌ی استخراج و تکثیر را کنترل می‌کند.

تفسیر پیک‌های اینترنال کنترل:

  • اگر ژن‌های هدف پیک سیگموئیدی با CT قابل قبول داشتند اما اینترنال کنترل پیک خوبی نداشت بدان معنی است که تکثیر اینترنال کنترل در رقابت با ژن‌های اصلی جامانده است، در این حالت نتیجه مثبت قابل گزارش می‌باشد.
  • اگر ژن‌های هدف هیچ پیکی نداشت و اینترنال هم پیک با CT بالا گرفته بود یا اصلا پیک نداشت بدان معنی است که در فرآیند تکثیر (از نمونه‌گیری تا تکثیر) اختلالی وجود داشته و نتیجه قابل گزارش نیست.
  • کیت‌هایی که هم اینترنال کنترل اندوژن و هم اینترنال کنترل اگزوژن دارند می توانند پایش بهتری در مورد کیفیت مراحل مختلف کار ارائه دهند؛ مثلا اگر پیک IC اندوژن بالا نیاید اما پیک IC اگزوژن بالا بیاید نشان دهنده‌ی خطای نمونه‌گیری است.