اگر حجم نهایی واکنش یک کیت از حداکثر حجم قابل تشخیص دستگاه PCR/Real Time PCR  کمتر باشد چه باید کرد؟

درهنگام استفاده از برخی از کیت‌ها، حجم کل واکنش بیشتر از حجم نهایی قابل خوانش توسط دستگاه Real Time PCR/PCR می‌باشد مثلا حجم نهایی واکنش کیت HBV به ۶۰ لاندا می‌رسد در حالیکه در استریپ‌های دستگاه، فقط باید ۳۰ لاندا محلول واکنش وجود داشته باشد، در چنین مواردی بایستی ابتدا حجم نهایی واکنش در یک میکروتیوب استریل تهیه گردد و همه‌ی مواد کاملا با هم مخلوط شوند؛ به این منظور از یک ورتکس خیلی کوتاه و چند بار پیپتاژ استفاده می‌شود تا یک محلول همگن به دست آید از این محلول مقدار ۳۰ لاندا برداشته شده و به استریپ دستگاه انتقال داده می‌شود. در این صورت غلظت واکنش‌گرها نظیر پرایمر، پروب، آنزیم و… ثابت خواهد بود و در حالت بهینه شده‌ی واکنش است و آن چه تغییر می‌کند فقط حجم واکنش می باشد لذا اختلالی در انجام واکنش نخواهیم داشت.