چگونگی تفسیر پیک‌های کنترل مثبت

Positive Control حاوی الگویی با قدرت تکثیر بالا می‌باشد که شامل ناحیه تکثیر شونده توسط پرایمرهای ژن هدف است.

هدف کنترل مثبت بررسی عملکردی بودن و اطمینان از صحت اضافه شدن تمامی واکنشگرها می‌باشد.

اگر P.C وارد مرحله استخراج شود، صحت کار استخراج و تکثیر بررسی می‌شود ولی اگر وارد مرحله استخراج نشود، فقط صحت مرحله تکثیر بررسی می‌شود.

در هر سری کاری استفاده از یک کنترل مثبت الزامی می‌باشد اما بهتر است که نمونه کنترل مثبت به عنوان آخرین نمونه به ویال‌های واکنش اضافه شود. زیرا اضافه کردن این نمونه در اول کار می‌تواند عامل انتقال آلودگی به سایر ویال‌ها باشد.

اگر کنترل مثبت پیک ندهد و یا پیک با CT بالا داشته  باشد نمی‌توان به جواب‌های منفی مطمئن بود. چون همانطور که گفته شد کنترل مثبت قدرت تکثیر بالا دارد و عدم وجود پیک مناسب در این نمونه می‌تواند دال بر ضعف در مراحل تکثیر باشد. پس پیشنهاد می‌شود نمونه‌های منفی این سری کاری مجدد در یک سری کاری جدید مورد بررسی قرار گیرد.